is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedacht, over verscheiden onderwerpen.'^ 233

, ■ •. . ,* * , •. ■ *>

Het beste bewaarmiddel van vrouwelyke eer, is vrouwelyke kuischheid: Zedigheid is de handlangster der deugd, geschikt om haar te vergezellen, te kleeden en te dienen: zy is als een soort van wapentuig, 't welk de sexe altyd behoorde te draagen , beide om haar te versieren en te verdedigen: ja wanneer dit afgelegd is, zyn ze noch schoon noch veilig.

* * * .*

De strengste straf eener begaane belediging, is de bewustheid van ze begaan te hebben; en niemand lyd meer, dan hy die overgegeeven is aan de pyn van wroeging. * • * *

Niemand kan voor zyn heldhaftigheid instaan, die nooit in gevaar is geweest. Volmaakte heldhaftigheid bestaat in te handelen< zonder getuigen, even zodanig als wy in staat zouden zyn voor de gantsche Waereld te doen. * * * *

Indien de eerste spranken van ondeugd gebluscht werden , zy zouden geen vlam worden; want hoe kan hy dooden die op geen wraak bedacht durft zyn? Of hoe kan hy inderdaad een overspeeler zyn , die zich niet. te buiten gaat in begeeren ? Hoe kan hy een valsche getuigen weezen, die een' eed vreest? Of een bedriegelyk roover zyn, die zich niet durft toelaaten te wenschen.

* * * *

Nooit werd 'er eenigen voorgewenden geestelyken gemoeds-yver gevonden, of den zelven ging altoos ontwyselbaar gepaard met eene heftige drift van onverbiddelyke wreedheid.

Laat u nooit door loon of beloften omkoopen, om u Q 5 te