Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAN WANNEER HY NIETS TE DOEN HEEFT. 359

ken? Van waar komt het dat zyn mond thans alleen voor het 'ryk der dwaasheid en boosheid spreekt ? Van waar anders dan doordien hy ophoud tot eer van waarheid en deugd te spreeken. Zie daar hoe de ledigheid , hoe de luiheid den mensch ontëert. De Hemel is tegen hem, zyn leven is een dood; want de deugd kan geen daad aantoonen, door welke hy haar eer heeft gezocht. Door wat middel denkt gy dat hy geholpen zou kunnen worden? Waar door anders dan door zich aan bezigheden over te geven die den laster zo niet den toegang , ten minsten het uitbreken beletten zouden. Ik weet zeer wel dat men veel te doen kan hebben, dat men zyne bezigheden zeer wel kan waarnemen, zonder om die reden wezenlyk deugdsaam te zyn. Ik weet zeer wel dat 'er meer toe behoort dan vlytig te arbeiden, om den naam van een' waarachtig-deugdsaame te verdienen. Maar de verbetering van een' mensch geschied niet door eenen sprong. Hispon is niet eensklaps een booswicht geworden. Hy zal ook niet eensklaps een wezenlyk mensch , een vriend van de deugd worden ! Men recht by hem reeds veel uit, wanneer men hem de gelegenheid beneemt van kwaad te doen. En hoe zal dit beter kunnen geschieden, dan wanneer men hem aan 't arbeiden helpt, wanneer men hem bezigheden aanwyft, die hem geen' tyd, of ten minsten zo veel tyd niet laaten , dat hy kan rond loopen, om zyn' evenmensch te verkleinen , gelyk hy tot nu toe gedaan heeft. Mogelyk geeven hem de verrichtingen, die hy te bezorgen heeft, eens gelegenheid om aan zichzelven te denken: mogelyk ontdekt hy eens, in de uuren, in welken zyne hartstogten zwygen, en zyn geeft ten minsten een' korten tyd gewaarwording van zichzelven en zyne bedoeling heeft, den afgrond , aan wiens rand hy rond dwaalt; mogelyk leert hy de deugd en waarheid weder eeren, die hy tot hiertoe verloochend heeft!

Syfax mengt zich in dingen die hy niet verstaat, en die hem niet aangaan. Hy vervalt tot het gebrek , het haatelyk en belagchelyk gebrek van albedilling. Hy werpt B b 4 zich

Sluiten