Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360 De mensch doet nooit meer kwaad,

zich op tot een' rechter over de daaden van anderen, berispt hunnen arbeid, bedilt hunne uitvoeringen, en maakt zich daardoor by verstandigen bespottelyk. Hy zelf heeft verstand noch ondervinding genoeg, om over de werken te oordeelen die hy onderneemt te berispen. Wat doet hy ? Hy leent de oogen van anderen, om te zien. Hy zelf ziet niet, hy zelf hoort niet. De uitspraaken van nydige, van wangunstige lieden, het gesnap van niets te doen hebbende vrouwspersoonen , ja dikwyis van kleine kinderen , die hy uitvraagt, zyn de gronden van het oordeel, dat hy, als een blinde toekyker, over anderen wil vellen. Hoe belagchelyk word Syfax in de oogen der verstandigen? Hy ziet den splinter in 't oog van zyn' naasten, en loopt voor het aangezicht van de waereld rondöm met een balk in 't zyne , waarmede de dwaasheid hem tot haaren dienst heeft ingewyd. Zou Syfax die belagchelyke buitenspoorigheden wel begaan, en zyne waarneemingen tot op de klederen van anderen uitstrekken, wanneer hy in staat was om met ernstige en nuttige bezigheden om te gaan ? De ledige tyd , dien hy heeft, is de bron van alle de dwaasheden , die hy dagelyks begaat. Wat zal hy aanvangen ? Leezen, denken, schryven ? Het eerste valt hem moeijelyk, en de beide laatste zaaken laat hy over aan anderen, die daartoe van de natuur sterker roeping dan hy ontfangen hebben! Bestendig slaapen , drentelen , drinken en eeten kan hy ook niet. Zyn ziel verlangt zo wel naar bezigheden als zyn ligchaam, en dewyl hy haar geene verstandige en ernstige weet te verschaffen zo laat hy haar, als een kind, met poppen speelen, dat is, hy houd haar bezig met de kinderachtige buitenspoorigheden van hoogmoed en eerzucht. Hy geeft zich aan de streelende droomen zyner inbeelding over , en heft zich in zyne gedachten op een' troon,' van welken hy met verachting op andere menschen neder ziet. De rang, dien hy bekleed, is de hoogste de aanzienlykste in zyne gedachten, en het is loutere bescheidenheid en ootmoed in hem, dat hy voor

Sluiten