Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHLYE HOOP; 519

rang bedreven worden; maar word werkelyk meest begaan door zulken, die in het hoogste bewint zyn. Staatslieden, zegt men, dat 'er meer gebruik van maaken dan eenige andere , omdat zy meer afhangelingen hebben dan elders gevonden worden. Gelukkig derhalven zulk een staatsdienaar , die van dit verfoeijelyk misdryf vry is; en nog gelukkiger zy, die 'er de deerlyke uitwerkselen van ontkomen zyn.

Sommigen hoopen zich in de gyzeling, en sommigen, in een' strop , maar weinigen in de vervulling hunner wenschen. Utopius had eene goede bezitting, doch verspilde dezelve in hoop van eene betere te verkrygen. Hy had eenigen dienst gedaan in de staatsverwisseling; en niet veel kennis van het menschdom hebbende, geloofde hy dat verdienste eene goede aanbeveling by een staatsdienaar was; hy werd derhalven een hoveling , en genoot geen ongunstige ontmoeting, wordende hem alles beloofd waar hy om verzocht, geduurende twintig jaaren lang. Dit hield zyn' moed staande, schoon hy nooit iets verkreeg; en hy snipperde vrywillig een groot landgoed weg, verkoopende hetzelve by stukken van twintig morgen op een' tyd. Wanneer hy het geheel kwyt was, en zyn huis, als een doortrekker, in een' anders veld stond, was Utopius ook te moedig om een landwooning te hebben , zonder een' voet gronds by dezelve , en verkocht om die reden ook het verblyf zyner voorouderen , waarvoor hy roemde zo veel gekreegen te hebben, dat hy 'er zich van een gala-kleed en een nieuwe paruik , om 's Vorsten geboortedag te helpen vieren, mee voorzien konde. Zo lang zyn geld duurde, leefde hy zeer wel te vreden, en was by uitstek verheugd, om de beloften die hem gedaan werden; maar zyn kas ledig zynde, was het geheel anders gesteld; want schoon hy alle morgens met de vriendelyke aanblik van een' eersten minister zyn ontbyt deed, bevond hy zich echter omtrent den middag byna raazende

van

Sluiten