is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EEN' VOORTREFFELYK' MAN 99 .

ken een goed geweeten alleen ons gerust kan stellen en den moed doen behouden; die nochtans hem ontbreekt, welke niet langs behoorlyke wegen tot zyn ampt is gekomen. Verricht de bezigheden van uw beroep met order, met overleg en met vlyt. Spot met uwen eed niet. Wees indachtig dat gy het Gemeenebest gantschelyk toebehoort, en deszelfs brood niet eet om gemaklyk te leeven, maar om tot nut van hetzelve te arbeiden. Houd uwe handen en uw geweeten zuiver van allen verkeerden handel, het zy door geschenken het zy door hartstogten. Gaa altoos den rechten weg, zonder vrees voor menschen of zucht om hen te behaagen. Doe slechts recht, en scbroom dan niemand, zo zult gy, wanneer gy u eens aan het oordeel der menschen onttrekt, het oordeel van den Almagtigen met een vertroost gewisse kunnen verwachten.

Maak u, onder het oefenen van de grootste eerlykheid, ook bekwaam tot het ondergaan van staatsverwisseling en tegenspoed. Deeze schynbaare wanorde der waereld heeft haare nuttigheid; want anders kon zy de wyze aanleg van eene toekomende, en de leerschoole van eene oneindig betere niet zyn. Wapen echter, in alle uwe wederwaardigheden , uw ziel met overleg en geduld . Klaag niet laaghartig; maar vest uw oog op de Voorzienigheid, en wees door onderwerping en gelaatenheid boven uw ongeluk verheven. Eindelyk, myn zoon! en dit ligt my het meest op het hart, gy weet wat 'er geschreven staat: Vrees God en eer den Koning. Wees een goed Christen en een goed onderzaat. Gy moet het een en het ander te gelyk zyn , of gy zyt geen van beiden. Laat echter op geenerleie wyze uw Godsvrucht huichelaary zyn, en hoed u voor alle dingen voor gemaakte ingetoogenheid en zwetsende vroomheid De Godsdienst moet den geheimen regel van uwe neigingen en wandel, geenszins een praalend uithangbord uws levens zyn. Bewaar u evenwel ook voor eene andere dwaaling. Word nooit geen verraader of valsche vriend van den Godsdienst. Laat u door geene mode door geen' trek tot gezelschap, en door geenerlei