Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 De triomf der deugd

weeten waarvan hy aan God verantwoording zou moeten doen, haar goederen, vryheid en leven kon wegneemen; maar dat zy gereed was die allen tot bewaaring van haar eer op te offeren. Dit gezegd hebbende begaf zy zich in haar kabinet, laatende den Geheimschryver by haare moeder, die , ligter bevreesd te maaken zynde , van angst beefde op alles wat des Konings dienaar haar van de uitwerkselen zyner billyke gramschap deed schroomen ; zy bad hem derhalven om tyd dat zy met haar dochter konde spreeken , en beloofde haar overtehaalen om zich naar 's Konings begeerte te schikken.

Haar verzoek toegestaan zynde, liep zy naar het vertrek van haar dochter , en haar opwachtster afvaardigende, sprak zy haar , onder het storten van een' vloed van traanen, op deeze wyze aan: „ Geloof my, waarde dochter, een minnaar die een kroon draagt, behoort niet behandeld te worden als een ampteloos persoon, en Vorsten hebben altoos het recht van ons te doen weeten dat zy onze meesters zyn. Men zal u zulks deezen dag doen bemerken, ten zy gy , u aan de noodzaaklykheid onderwerpende een overwinning over u zelve behaalt, door toe te stemmen hetgeen gy niet kunt verhinderen. Door dit te doen is het in uw magt den ondergang onzer familie voor te komen , en den vreesselyken storm af te wenden, die gereed is op onze hoofden neder te storten. Het is voor my eene droevige zaak, my gedwongen te zien u een' raad te geeven , die zo strydig met myne deugsaame gevoelens is, welken ik van uwe vroege jeugd af, u heb ingeboezemd;' en ik zweer u dat ik deezen raad u geef in weêrwil van' myzelve ; want geenszins zou ik denzelven u geeven, indien ik de minste kans zag om uwe eer te beveiligen tegen het geweld dat aan u gepleegd staat te worden ; maar, nog eens , wy moeten ons naar tyd en omstandigheden voegen , en voor de overmagt wyken. Kan ik een talryke bende op de been brengen, om u te verdedigen tegen diegeene welke dit huis staat te bespringen, en u hetzelve met geweld te ontvoeren ? Helaas ! ik kan aan deeze

Sluiten