Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER ONGEOORLOFDE LIEFDE. 241

geweldenaars niets dan myne traanen stellen , en op deeze zullen zy geen acht slaan. Zal ik myne bedienden te hulp roepen, en kan hun huisgereedschap pieken en helbaarden afkeeren? Het zou belagchelyk zyn dit te denken. Dus , myn waarde kind , is 'er geen waarschynlykheid over van uw eer te kunnen behoeden; en dit zo zynde, geloof ik, zonder de myne te schenden, u te mogen raaden, tegen andere ongelukken , die ons dreigen, op uwe hoede te zyn, dewyl gy 'er niets by wint met dezelven ons op den hals te brengen."

De Graavin , die alles wat haar moeder zeide oplettend had aangehoord, stoorde thans door schreijen en snikken haare rede, en, door de droefheid die haar hart doorboorde overstelpt, viel zy in zwym aan haare voeten. De goede Dame was by uitstek verlegen; zy schreeuwde om hulp, en haare zorgen hadden eerlang de gewenschte uitwerking. Zy herriep de Schoone weder in 't leven, die, tot haarzelve komende, en haar hart op nieuw in zyn edel besluit versterkt hebbende, zich tot haare onvertroostelyke moeder keerde, en haar, met afgedroogde oogen en een opgehelderd gelaat, zeide : "Zyt getroost, Mevrouw; men zal van my niet kunnen zeggen dat ik tot bederf myner familie geboren werd , en om voor u een onuitputtelyke bron van traanen te openen. Het is billyker dat ik alleen de de ellende gevoel, die de Hemel goedvind my op te leggen. Ik moet, gelyk gy gezegd hebt , myzelve naar den tyd schikken, aan het geweld en de noodzaaklykbeid toegeeven , en my onderwerpen aan hetgeen ik niet kan vermyden. Ik heb besloten den Koning te zien , ten einde ik myne familie tegen de uitwerkselen zyner gramschap beveilige. Droog uwe traanen af, en laat ons haast maaken om de bevelen voor te komen, die hy mogt gegeeven hebben, om my met geweld te vervoeren. "

De moeder, verheugd dat zy in haare dochter eene ondergeschiktheid vond, aan welke zy grootdeels had gewanhoopt, omhelsde haar tederlyk, plaatste zich met haar in een kales, en, alleen door haare kamerjuffers verzeld, VI. Afd. XII. Deel. R ree-

Sluiten