Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGTSTE VERTOOG. 517

lyke dief, dewyl men zich voor dezen beter kan hoeden dan voor geenen. Wat zyn echter de goudmaakers anders dan huisdieven, die, onder het voorwendsel van iemand ryk te maaken, hem geheel uitkleeden, en met den buit doorgaan.

Het is my volstrekt onbegryplyk, hoe verstandige menschen zich op eene zo grove en handtastelyke wyze kunnen laaten bedriegen. Een uitgeteerd geraamte, dat de honger de oogen uitziet, doet zich aan my voor, en wil my wys maaken dat het de onedele metaalen in goud kan veranderen. Ik moet zyn voorslag noodwendig voor eene grove belediging aanzien, dewyl ik onderstellen moet dat hy my voor dom genoeg houd, om my gemaklyk te kunnen overhaalen, en door hoop op winst in zyn garen te lokken. Indien hy goud kan maaken, dat hy het voor zichzelven doe, opdat hy niet ten koste van anderen behoeve te leeven. De overigheid van alle plaatsen behoorde naauwkeurig op alle diergelyke landloopers acht te geeven , en hen buiten de samenleeving hun kost met harden arbeid te laaten verdienen. Het is schande voor onze verlichte tyden diergelyk ontuig te dulden, en men behoorde in de wetten eene byzondere straf te bepaalen voor zodanigen, die zich met diergelyke knaapen inlieten. Zo dikwyls als men een burger aantrof, die zich met de goudmaakery bezig hield, behoorde men hem met openbaare beschimping te straffen , en hem daaglyks een uur aan de kaak te zetten, totdat hy zyn vergryp geboet had, en tot bekentenis kwam dat hy een zot was geweest.

Ik zal de patiënten van het mannelyk geslacht by de ry af eerst onderhanden nemen, en de vrouwelyke tot het laatste spaaren. Het vrouwelyk geslacht vordert anders den voorrang , gelyk by alle beschaafde volken denzelven haar ook word afgedaan. De Hemel behoede my voor de vermetele gedachten om aan de schoonen dat voorrecht te willen betwisten. Ik heb meer dan eens in myne vertoogen bewyzen gegeven, met welk eene byna slaafsche onderwerping ik haare verdiensten te eeren weet. Veel liever

wilde

Sluiten