Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 DE ONZICHTBAARE

wilde ik myn veder met voeten treden, myn inkt over myn papier storten , en welk eene verschriklyke gelofte voor een autheur, en wel voor een' autheur van myne soort! en alle myne leden beven zo als ik dit wil schryven! en voor eeuwig geen regel meer schryven Hoe bard is my dit gevallen! het angstig zweet ligt nog een vinger dik op myn voorhoofd. Onder honderd schryvers ; van de beroemde commentariënschryvers af tot aan den geringsten schoolmeester, die een ABC boek laat drukken, zal naauwlyks een gevonden worden, die zo veel vermoogen op zichzelven, en zo veel eerbied voor het vrouwelyk geslacht heeft, dat hy eene diergelyke belofte kan doen. De lezer zal my gunstig veroorloven een weinig uitterusten, eer ik verder schryve.

Dewyl ondertusschen het vrouwelyk geslacht volgens het gemeene zeggen (want ik begeer dit niet op myn rekening gesteld te hebben) nieuwsgieriger is dan de manspersoonen, zou het wel kunnen zyn dat deeze of geene gaarne wilde weeten, wat reden ik heb om de vrouwen het laatst te nemen. Ik zal, van honderd gegronde redenen, maar eene bybrengen. Een zot en eene zottin zyn wel even veel beduidende persoonen, en hebben in de menschelyke samenleeving in 't geheel geenen rang, ofschoon zy dien gewoonlyk boven alle verstandige lieden begeeren. Onder elkanderen komt hen echter zekeren rang toe, waardoor zy in verscheidene klassen verdeeld worden. Een zottin is in zeker opzicht, voornaamlyk wanneer zy anders hupsch is en goede eigenichappen heeft, op verre na niet zo onverdraaglyk als een zot, en in 't algemeen geeft men een vrouwspersoon wat meer toe dan een manspersoon. Wanneer derhalven twee persoonen van verschillend geslacht even zot zyn, dan komt echter den rang in de zotheid aan den man toe, naardien men van deezen meer vordert dan van de vrouw. Dewyl nu in de rangorder der zotten het omgekeerde plaats heeft van de rangorder onder andere lieden in de samenleeving geoefend; zo volgt daaruit zeer natuurlyk, dat een vrouwspersoon in eene diergelyke lyst,

als

Sluiten