Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 VERSLAG WEGENS HET LEVEN, DE ONGELUKKEN,

zikoff, die de eenige scheidsman en meester der zaaken meende te zyn, in zo verre dat de anderen zyne bevelen slechts hadden te gehoorzaamen.

Het was voor hem gemaklyk in zyn oogmerk te slaagen, dewyl niemand hem in zyne besluiten durfde te keer gaan, zonder gevaar te loopen van bedorven te worden. Hy had terstond na den dood van Peter den eersten, het geheele gezag in handen gekregen, en om zich daarin te handhaaven, had hy de Keizerinne overgehaald om zyne dochter tot bruid voor den jongen Keizer aanteneemen. Zy had hiervan een artykel in haaren uitersten wil gemaakt, en Menzikoff, om voor te komen dat iemand toegang had tot den Keizer, zonder dat hy 'er verlof toe gaf, huisvestte hem in zyn eigen paleis, van den zelfden dag af op welken de Keizerinne overleed; en dit deed by terwyl de Hertog van Holstein en zyne ministers zich bezig hielden met zich te verheugen over den fraaijen trek dien zy dachten gespeeld te hebben, met de verkryging van het bewind door den uitersten wil van Catharina, dewyl ze deeze schikking in zulk een licht beschouwden. De Hertogin aan het hoofd der zaaken zynde, en in den Raad voorzittende, verbeeldden zy zich meester van alle de stemmen te zullen zyn; maar Menzikoff, meer afgerecht en bedreven dan zy, had in tyds voor het tegendeel zorg gedragen.

Het is in Rusland de gewoonte om , by ieder verandering in de Regeering of in het ministerie, eenige staatsgevangenen in vryheid te stellen. Peter de tweede, om in dit opzicht niet gebreklyk te zyn, gaf bevel tot het ontslag van zyne grootmoeder, de Keizerinne Edoxia Feodorowna Lapouchin, van welke Peter de eerste zich had doen scheiden, en die sederd 1696 in een klooster was opgesloten geweest. Hy verzorgde haar van eene hofhouding naar haaren rang geschikt, en noodigde haar naar Petersburg. Maar de Vorstin te groot een afkeer van deeze stad hebbende, en de staatsdienaaren niet inschikkelyk genoeg vindende om haar eenig deel in het bewind te geven, besloot haar verblyf te Moskou te houden, alwaar zy in afzonderinge leefde. Het

Sluiten