is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE KONINGLYKE WAARDIGHEID VERKNOCHT. 447

van zyne hartstogten, en in 't vleijen van zyne eerzucht, op hoop van daardoor hun fortuin te maaken. Door zulken te begunstigen, zal hy de staatsbedieningen aan onwaardigen opdraagen, terwyl de waare verdiensten altoos van hem verwyderd zullen blyven. Zyn belang en zyn pligt eischen, dat hy hen, die te vrymoedig vooruit loopen, ter zyde stelle, en anderen, die te agterlyk zyn in het verzoeken, voorthelpe. Over 't geheel, hoe veele pligten zyn niet al verknocht aan de koninglyke waardigheid ! - Hoe weinige Vorsten zyn tot zulk eene

zwaarwigtige taak bekwaam! Van alle leevensstan

den is die van een Vorst minst te benyden !

WYSGEERIGE PROEVE OVER DE LIEFDE.

(Uit bet Engelsch.)

Kalista was eene jonge schoonheid, ryklyk begaafd met verstand en gezond oordeel. Agathokles, die haar in jaaren slechts een weinig vooruit was , overtrof verre de meeste jongmans in uiterlyke bevalligheid, deugd en beleid. 't Was in een talryk gezelschap , waar hy de eerste maal het geluk had van Kallista aan te treffen: zyne oogen, vlugtig en onverschillig den kring der aanweezenden rondgezworven hebbende, bleeven , zo ras hy haar zag, gevestigd. Doch naauwlyks hield de verrukking , door 't eerste gezicht veroorzaakt, op , of hy verweet zich zyne onheusheid jegens het overige gezelschap, en zogt de begaane fout te verbeteren, door zyne oogen op andere voorwerpen te slaan. Vergeefsche pooging! zyne aandagt werd door eene onweêrstaanbaare kracht getrokken naar Kallista. Hy bloosde zo wel als zy, terwyl eene zagte ontroering, nooit te vooren gevoeld, zyn hart deed kloppen, en zyne houding in de war bragt. Zy H h 4 wer-