Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWTZER DER. STUKKEN , IN HET DERTIENDE DEEL DER ZESDE AFDEELING , BESTAANDE UIT MENGELWERK VAN VERNUFT, KONST, GELEERDHEID, ENZ.

De waare gelukzaligheid bestaat in het oefenen

van deugd. . . . ,Bladz- 1

Gesprek tusschen Ocavia, Portia en Arria, door > Lord Lyttleton. 7 Verhandeling over de lotgevallen der Letteroefeningen onder de Romeinen. 13 Verslag wegens het leven, de ongelukken en het karakter van den vermaarden Russischen Gunsteling Prins Menzikoff, door Manstein 33 Levensbeschryving van den beroemden muziek

konstenaar, Augustino Steffani. 45 Tafereel van den oorlog; een dichtstukje. 51 De Papegaai en 't Konyntje ; een dichtkundig vertelsel.

Azakia; eene Amerikaansche Geschiedenis. 54 De Onziehtbaare. Zevende Vertoog. Over het

wenchhen. . 72

Verhandeling over het spreekwoord: waar dui

ven zyn vliegen duiven toe. De rechtvaardigheid van een' Caliph. 84 Vreemd voorval , betreffende den overleden

Hertog van Newcastle. 86 Vertoog over het waare begrip der Deugd, 89 Verhaal van een' togt naar den berg Etna, door

P. Brydone. 94 Aanmerkingen over den Godsdienst, Regeeringsvorm en de Zeden der Turken, door den Heer Porter. . . . 109

Het leven van Stanislaus Lesczinski, Koning

van Poolen , Hertog van Lotharingen en Bar. 124 Gesprek tusschen Louisa de Coligny, Prinsesse van Oranje, en Francis Walfingham, Graavinne van Esfex en van Clanrichard, door Lord Lyttleton. 141 De Onziehtbaare. Zevende Vertoog. Een voor

slag, die mogelyk niet geheel ongerymd is. 145 Ongelukkige gevolgen van eene verwaarloosde opvoeding. 154

Sluiten