is toegevoegd aan je favorieten.

Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche spraake. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 « R O H » E N DEK

XLII. LES.

Over het afkappings, of wegneemings* teken»

Behalven alle de in de ^voorige Les opgenoemde Schrijftekenen is 'er nog een, waar* van zeer veel gebruik in het fchrijven wordt gemaakt: en dat vooral in de Dichtkunst van eenen zeer grooten dienst is: dit is het afkappings-, afwendings- of'wegneem ings- teken, het welk de gedaante heeft van het korte rust-teken of de Comma [_'].

. Dit teken wordt zeer veel gebruikt in de plaats van een of meer letteren, die men voor of achter een woord of lettergreep weglaat om daar door welluidendheid of verkorting te betrachten , en wordt als dan boven aan voor of achter de letter geplaatst, voor of van achter dewelke eene létter is weggenomen, b, v.

'Er, 'k zal, V huis, t land, 'smorgens, 'satonds, 's lands, dit *s 't; in plaats van: daar, ik zal, het huis, het land, des morgens , des avonds, des lands, dit is het. •— als ook t''huis. el'aard', voor te huis, de aurde, en een', mijn', een', hurm', haar', in plaats van eene of eenen', mijne of wijnen; hunne of hunnen enz.

Nu zoude nog het derde deel der woordvoeging, ter behandelinge , volgen, naamelijk: de /ehikking der woorden , op derzelver rechte plaats: doch eigenlijk gezegd behoort het onderwijs daar vah niet tot de eerfle beginfelen der Ipraake. Let is een

on-