Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JET M T 2L M Tr M W

VAN DEN WERELDBEROEMDE N, JOHAN CHE.ISTOPHOELUS OJBEMAN^

Vermaard Pbilofoopb, Medicina Doftor t en Astrologist te amsterdam; aldaar overleden den 22 * van Lentemaand, 1757.

EERSTE HOOFDSTUK.

Inleiding van den fchrijver ; afkomst, geboorte , en opvoeding van ludeman: Avontuur en van zijn jongelingfchap: zijne voordgangen in de Wetenfchappen op de Hooge School van Jena: vervolgends zijne reizen met een geleerd Sterrekundige door verfcheidene landen van Europa: zijn wederkomst te Haarburg: oorzaak van zijn vlucht van daar: zijn huwelijk te Hamburg, en zijne daarop gevolgde aankomst in Holland.

Gedenkzuilen opterichten voor verhemelde Verhanden, en voor Mannen, wier ongemeene kundigheden in deeze of geene voortreffelijke wetenfchappen met de algemeene loftuitingen der tijdgenooten bewierookt zijn, is, als een prijswaardig gebruik, van de aloudheid overgenomen, om dat het aan de laatere nakomelingfchap nuttig kan zijn: aldus vergoodden de Grieken en Romeinen, het zij door Standbeelden, bet zij door Jaarboeken, doch meest door middel van levensbefchrijvingen, de roemdaaden van hunne Helden, en het geheugen der naamen van groote geesten, en fchrandere vernuften, welken onder hen als eerfte lichten aan den hemeltrans der geleerdheid uitgeblonken hadden. Onder de bewonderde Eeuwelingen in ons Vaderland, die ver-

A * die-

Sluiten