Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14* )

maakt te hebben. Myn Heer de Fifcaal Boers maakt ook nog gebruik van een ander authentiek lluk, om het recht" der Regeering, om zoodaanig een' Burger , als 't haar gelieft, of die ten minde zien op irecne'betaamelyke wyze gedraagt, als foldaat of matroos in enen ft der Maatfchappy te trekken. Dit duk waarop zich de Heer Boers beroept , is getekend N° 17. onder de Bvlaagen. 1. Dit ftuk bewyd niets tegen Buytendag.. 2. Dit duk legt het misbruik van gez2g der Kaapfche Regeering meer en meer aan den dag.

Ik zeg , dat hetzelve niets tegen Buytendag bewyd omdat het geval van Buytendag geheel vcrfchillend is ' •v'an dat van Joban Hendrik Gans vanLippolsberg, van welken in't zelve gefproken wordt. Deze laatfte, na Jat hy de Maatfchappy, in hoedaanigheid van foldaat, getrouwelyk gediend heeft , verzoekt van de Kaapfche Riegeering tot eene vergelding onder 't getal der Burgeren der Volkplanting aangenomen te worden , men Haat hem deze gun ft toe, onder beding: dat by deszelfs Kleedermaakcrs Ambagt niet zal meogen abandonneeren ofte een of andere kof' ( -winning by de baud neemen, fander daartoe alvoorens [pedaal permiffie van den Raad van Policie te hebben gcobtitieert, dat hy ook geen Land van de E. Comp. in eigendom zal verfoeken , die aan haar blyft behouden de magt en dat vermeogen, omme hem ten alten tyde, wanneer benoodigt ofte zyn gedrag niet betaamelyk weefen mogte, wederom voor deszelfs oude quaütelt en gagie in dienlt te neemen en van de Kaap te verfenden , enz. Dit is dan een byzonder en voorwaardelyk verdrag, hetwelk deze met de Regeering aangaat, liy onderwerpt zich aan deze inderdaad wreede en onrechtvaardige voorwaarden; doch eindelyk hy onderwerpt 'er zich aan; de regel vetenti non fit injuria (het ongelyk , waaraan men zich vry willig onderwerpt, is geen ongelyk) heeft ten zynen aanzien volkomen kracht. Maar had Buytendag een verdrag van dien aart met de Regeering aangegaan? Neen zekerlyk nier Buytendag was Burger op de voorwaarden, op welken alle andere Zulks zyn ; Buytendag was een vry Burger in alle de ftrengheid van dat woord, en de ander kan niet zeggen , dat hy zulks is ; hy heeft alleenlyk een onbepaald verlof gekreegen , hy is altyd inderdaad, in weerwil van zyn'zoogenaamden Vrybrief, foldaat in dienft der Maatfchappy zonder gagie. Hy is geenszins vry gemaakt: hy blyft altyd onder de macht van de Maatfchappy, dewyl

Sluiten