Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 BESCHRIJVING

te dat zulks alsdan ook, bij alle weldenkende, eene achting voor dit Gezelfchap zoude inboezemen. ■ Den volgenden dag , wanneer

de Leden gewoon vergaderden, werd een voor-' ftel tot de ontworpene Sleckvaert gedaen, met vrijheid voorijder, om daeraen, al of niet, deel te neemen. Men befluit den volgenden morgen weder bij een te komen, ten einde nader te ovërleggen, en men fielt vast dan dien zelfden avond de voorgeftelde Sledevaert te houden.

Op Woensdag morgen weder vergaderd zijnde, werden twee onderfcheidene plans ter tafel gebragt, men vond goed uit beide een te formeeren ; alles werd vervolgens geregeld en in gereedheid gebragt; eene opgaeve der route van den Train in aller ijl gedrukt, en, voor zo veel de tijd het toeliet, alomme verfpreid; en, hoewel zulks in den beginne onmogelijk fcheen, zag men zich, even na den middag volkomen in Itaet om het gemaekte ontwerp nog dien zelfden avond uit te voeren. ■— Dit hebben wij. noodig gedacht te moeten aentekenen, opdat de gebreken, welken deeze of geene kundige mogt hebben ontdekt, aen de kortheid des tijds, waerin,

alles

Sluiten