Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 MENGELDICHTEN.

Dat uwe opregte minzaemheid

Thans voor mijn onvermogen pleit'; Laet zij mijn zwakke tael, mijn' dof en toon verfchoonen;

't Verzoek van dezen Vriendenftoet,

Zoo heilig aen mijn heusch gemoed. Wist mij, door zoeten dwang, naer deze plaets te troonen.

Mijn geest, den -welgepasten tooit ^ Der Redeneerkunde ongewoon, Een vreemdling in den eisch van haer gewijde wetten,

Op evenredigheid gefticht,

Kan, in dit nedrig liergedicht, De rijkfie ftof niet dan in bruine fchaduw zetten.

Ontbloot van 't welgefchikt beleid

Der vlei jende welfprekendheid, Die 't hart der hoor deren kan 'ftreelen en vernoegen,

Kan wis de mij vertrouwde taek,

Hoe zeer mijn hart van aendrift* blaek', Aen niemand minderop dces> blijden feestdag, voegen.

Sluiten