Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3S )

kundige betrekkingen met ons, als vriend, te komen vernieuwen?.... (Hier fchreeuwde de Redenaar zo fterk uit al zyne kragten , dat hy doodelyk bleek wierd en

zweeg.)

fprafc" °Ud MnJTAIR vatte voor hem het woord op, en Hoort vrienden! het was aan Frankryk reeds lW-e gelukt, zoals u allen bekend is, om Pruissen van il

coalitie aftefeheuren, Geen wonder' Fredrik

moest wel zo en hy wilde wel zo.— Hy moest

wel zo door de overwinnende kracht der wapenen van frankryk , Hy wilde wel zo, om daar door te

beter gelegenheid te hebben , om het Duitfeh- Ryk te helpen yerfeheuren, en 'er eenige vette brokken voor zich

yittehaalen Met deeze hoop bleef hy, na onze

jongde Revolutie, zich nog des te levendiger vleyen hoe meerder kans by zag, om uit deeze gebeurtenis'ook eenige voordeden voor het rampfpocdig Huis van Oranje te trekken — Ik zal hier'niet rieken; hoe hy de verzamelingen onzer uitgewcekenen te ÓsnaERtiGGE en elders op alle wyze heeft begunftigd --k zal u hier maar eenige Haaltjes van later datum ophalen. — Heeft men met onder anderen, die ontrclukkigen zoeken wys te maaken, dat> by eene op handen zynde verandering in het Duitiche lichaam, Venlo M aastricht, met een gedeelte der Gbnehaliteits Landen aan den 1 rins Stadhouder zouden worden afgeftaan en wel, nota bene! met bewilliging van Frankryk' --- of SLh T rchadcl°osftening van dit Huis, Willem worden van Hanover, met toeftemming van Engeland,? - of dat,by eene algemeene vrede , Gelderland als een Souveram Hertogdom aan den Prins ITcAÏÏ* zou worden afgeftaan, onder de guarantie frXioY \ ,dC Mo?endheden? - cn honderd andere h-ayighcedcn meer? maar, dat is hier de questie niet

h o ^oor den dag> om u te doen bemerken

hoe dat Pruis/en, zo lang hy den invloed op onze Re

lTtïZytWr "de Famïlle o*zyn

dak kiccg — dc emigranten moest voeden - zyne plan-

T dCn 0o„tcni-ykfehen Areu& Lr wieken, en frankryk met geflooten oo?en te fonoen «iet geen mogelykheid, onder het beloovcn van pro téfti e *» z?ne &m.he, onze Republiek anders dan als eene L 2 rreetn-

Sluiten