Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zout geeft fmaak aan alle ipys; Zeep -vrascht alles rein. Kind, denk datVerftand enDeugd ook zonoodig zyn.

Zout en Zfep doen denzelfden algemeenen dienst in 't Hg. ehaamlyke, dien verstand en dbugd in 't zedelyke doen. Ons zedelyk leven, 't geen zonder verst'and en deugd niet dan laf en morfig kan zyn.krygt immers alle zyne waare aangenaamheid en zuiverheid enkel en alleen door verstand en deugd.

Het vaderlandsch A-B begon met den Akkerbouw, het begin van allemenschlyke bezigheden. Het eindigt hier met twee algemeene ligchaamlyke behoeften, wier geduurig gebruik ons geduurig kan herinneren die twee algemeene zedelyke behoeften, zonder welke alle menschlyke bezigheden en voorrechten moeten vervallen. Akkerbouw, Burger-vryheid en Veiligheid, goede Huishouding, Eendragt, Gezondheid, Godsdienst, en alle de andere voornaame Bronnen van het Nederlandfche Welvaaren, met één woord, ons geheele Vaderland moet vervallen met het verval van verstand enoEuoD. — Aan dengrooten wensch om onder gods hulpe dezelve algemeener en beter voortteplanten en te bevestigen is dit Boekje zyn gantfchen Oorfprong verfchuldigd.

Sluiten