Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

tegenfpoeden op dien hobbeligen weg mynes leven», nu in het eene dan in het andere gedeelte van het vaderland zoomildelykkonden opwegen. — Waardige , braave menlchen , ontvangt allen mynen hartelyken dank — hunne naamen zal ik uit eer. bied verzwygen, maar met myne ganfche ziel gunne ik hun de zoete, zalige bewustheid, dat zy eenen verjaagden hebben goed gedaan!

Na veel omzwerven had ik my in het Ghyn in de nabyheid van Amfterdam, en zeer digt by Weesp met ter woon gevestigd, maar naauwlyks was myne getrouwe echtvriendin met onze nog drie jonge kindertjes my gevolgd, na dat ik reeds twee of drie weeken alleen daar gewoond had, of ik kreeg de zeer onaangenaame tyding , dat my insgelyks de Provincie van Holland ontzegd wierdt. — Niet tegengaande den welgemeenden raad van verfcheiden verflandige en braave menfchen, op wie ik anders zeer veel vertrouwen ftelle, had ik tot dus verre nagelaten om de beruchte voorleezing aan het publiek oordeel over te geven, dewyl ik afkeerig was van eenige de allerminfte aanleiding om de vuurige harten myner vervolgers verder te doen ontbranden. — Maar nu ik van tyd tot tyd vernam, dat kwaadaartige wezens hunne handen gebruikten om aan gedienftige Courantiers valfche befchuldigingen en lasteringen tegen my toe te fchikkeQ nu de Heeren Staaten van Holland insgelyks hebben goedgevonden, zonder eenige redengeeving, hoegenaamd, my de wykplaats aldaar op A 3 te

Sluiten