is toegevoegd aan je favorieten.

De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9a LOF en LASTER der

Doch wat baat de lof der voorvaderen? wat voordeel geeft het, uit edel, uit deugdzaam, uit voortreflijk bloed te zijn voortgefproten, indien men misfchien, daar van ontaard en verbasterd, een onwaardig nakroost dier uitmuntende mannen ware, welke den laten naneef tot eerbied en verwondering wekken? Zeker, ten zij de lof der voorvaderen den nakomeling opfpoore, om hunne deugden te evenaaren, zo niet te overtreffen, dan {Trekt die lof ten verwijte aan aterlingen , welke, door hunne verbastering, fchande aanbrengen aan het doorluchtig geflacht, en den rechtmatïgen roem van hunnen edelen ftam bevlekken,

Daarom bepaalen wij ons alleenlijk tot den lof en laster, welke ten opzichte van den zedelijken toeftand van Nederlandsen volk, in onzen tijd, getuigd is geworden.

Hier zouden wij, uit het geen de fchrijver van Hollands natuurlijke hiftorie breedvoerig bijeen verzameld, en zelfs in bijzonderheden van onderfcheiden gedeelten en oorden, ja van bijzondere fteden van Holland gefchreven heeft, zeer voordeelige getuigenisfen kunnen overnemen, indien wij niet vreesden, door te groote omflagtigheid, onzen lezeren te zullen mishaagen.

Wij zullen daarom, der kortheid ten gevalle, alleen aanhaalen, het geen de fchrijver van

den