is toegevoegd aan uw favorieten.

De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428

GODSDIENST.

ten, welken den Godsdienst van jezus en$ voorichrijft, en door welken het geloof zig Ier vend vertoont. —

Verfchciden redenen loopen famen, welke deze treurige onkunde veröorzaaken: doch de volgenden zijn wel de voornaamften, Vooreerst in dc opvoeding der kinderen blijft hier eene gaping, men verzuimt de kinderen van jongs af denkbeelden van hunnen Schepper, en eerbied voor zijnen dienst, en bezeffen van het groot voorrecht, dat wij aan jezus verfchuldjgd zijn, en van depligten, welke uit dien hoofde voortvloeien, en welke de dankbaarheid voor zoo groote liefde ons voorfchrijft, in te boezemen, of men vcrilaat de rechte wijze niet, om de kinderen den Godsdienst ftnaaklijk en eigen te maaken — In dat gedeelte van ons werk, daar Wij over de Opvoeding handelden, hebben "wij reeds gezien , hoe de Godsdienst aan veele kinderen geheel onbekend blijft in hunne kind-

fche jaaren Dit herhaale ik thans niet. Maar

zij zclvcn, die zich meenen van hunnen pligt in dezen te kwijten, op. welke wijze gaan zij te werk?. Men geeft den kinderen een zekeren taak uit het één of ander, vraagboekjen of katechismus, welker gefteldheid en innerlijke waarde ik hier aan zijne plaats late , om dien van buiten te leeren.; wanneer het kind de. antwoorden als een papegaai kan naklappen, zonder, met de

vraag.