is toegevoegd aan uw favorieten.

De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. X. Boek. 431

derwijs in den Godsdienst, de verkeerde behandeling der kinderen ten opzigte van dit gewigtig punt bij den burgerlijken middenftand is ééne der voornaamfte redenen van de droevige onkunde, welke met betrekking tot den Godsdienst heerscht,en deze grond wordt niet weinig verfterkt door de lusteloos- en traagheid der menfchen zeiven. Ach! hoe weinigen maaken 'er in Nederland hun werk van , om zich in den Godsdienst te oefenen en ervaaren te maaken, om dus te weten, wat zij te gelooven, wat zij te betrachten hebben! Dit verdient nader ontvouwd te worden.

Schoon de kinderen van aanzienlijke lieden dikwijls niets in hunne jeugd van den Godsdienst hebben aangeleerd , en die van den middenftand flechts gebrekig zijn onderwezen ; echter moeten zij, tot hunne jaaren gekomen, lidmaaten van de kerk worden , en eene belijdenis afleggen En hoe is het met dit fluk gefteld!

Dat getuigt gij, leeraars! die uw geweten zoo dikwijls ontrust voelt, bij deze plegtige gelegenheid; en die weet, wat het eigenlijk zegt, dat een mensch, als Christen, belijdenis doet van het geen hij gelooft, en van het geen hij voornemens is, uit hoofde van zijn geloof, te zullen betrachten; en die hem daar op als een Christen erkent, en als een lid van de gemeente der Heiligen aanneemt!

E e 5 Men