Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelve vreesde, zekerlijk om dat zij het vooruitzigt had, dat er iets goeds uit zou gebooren worden, 't welk nooit anders dan ten haaren nadeele kon uitvallen. -— De Ariftocraaten, de Intriguanten, de Schreeuwers, enz. fcheenen allen zig te vcréénigen, om deeze groote Bijéénkomst te beletten; zij befchouwden de Centrale Vergadering als de toekomftige Moeder eener Nationale Vergadering, en in deeze voorfpelden zij zig, dat alle hunne grootheeden en vooruitzigten zouden verdwijnen en verboren gaan!

Eenige deezer Tegcnwerkers heb ik naderhand in die Vergadering niet weinig zien glorieeren, en zomtijds de eerfte rollen fpeelen! Hoe kwamen zij er in ? Wie heeft hen verkoozen ?

En hoe, na bevoorens zo veel gezegd te hebben, konden zij er, met een gerust geweeten, in blij-» ven; — Lucine! ik geef u deeze vraagen ter beantwoording! zij dienen grootlijks ter opheldering en bevestiging van deeze mijne Patriottifche gefchiedenis.

Crispijn riep: Foei! dat Schaapenfreelen! —

Doch, toen 'tgeftoolen was, hielp hij de bouten deelen.

Het oogmerk der Centrale Vergadering was bij üitneemenheid goed. Wij zien, dus redeneerde men er over, dat de zaaken op dien voet niet kunnen blijven; dat wij, wel verre van te

ver-

Sluiten