is toegevoegd aan uw favorieten.

De constitutioneele vlieg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 107 3

telt aftevorderen alle boeken, papieren, gelden ,(5) en in één woord alles wat tot de directie van urk behoord ; — mitsgaders hun, by weigering of uitfte!, ogenblikkelyk te doen fteilen in staat van arrest , onder bewaaring van bet militaire Detachement, mits ons daar van ogenblikkelykc kennisfe te geeven.

Vorderende wyders van U, zorge te draagen voor de plaatfelyke rust en veiligheid der Bewooncrs op uwe hoofdelyke verantwoordelykheid, — en tevens alle en ygelyk vermaanende tot behoorlyke orde en 011dergefchiktheid , — op poene, dat ieder zich voor de gevolgen zal hebben te wachten, zullende alle de in deeze gemaakte of nog te makene kosten komen voor reekening van hun, welke de oor zaaken en bewerkers zyn van deeze onaangenaame maatregel. (5)

Zullende gy lieden verpligt zyn, deeze onze aanfchryving aan de Bewooners uwer plaats bekend te maaken.

Ons op uwe activiteit verlaatende.

Heil en Broederfchap.

ench. 6 April 1798.

4 7aar- CgetO

van leuven , Agent.

ï. hellinga , Agent.

(5) Voor de gelden had gelukkfglyk de goedeDomint scHMiTT gezorgt, — dit fondsje beftond voornamelyk in een burger bosje , waar in men van lyd tot (yd iets ir> brarzt, tot eenige onvoorziene nodige uitgaven en behoeften?.

( 6 ) Wat dunkt U Lezer I Is dit niet een fraaye kunstgreep, om van verandwoordelykheid vry te zyn, en des roods op de beurs van onfcbuld/ge Burgers vry te kunnen teeren en rond zweeven, mogelyk ook wel zyn byzonderen ftaat te verbeteren?

te lang te rug gebleeven vermaaning.

Wel Burger Ex Reprefèntant lokhorst nog met opgerekten hoofde in het openbaar! — Is het wel mogelyk? durft Gy U nog in de nabyheid van braave