is toegevoegd aan uw favorieten.

De constitutioneele vlieg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éénkomt, zo datderzelver gebruik en beftand het misbruik «ii eigen-noodzakclykc vernietiging voorkom>n ' en zy , m plaats van Schooien der Onderrichting en Voorlichting, m geene vcrgaderplaatfen der mis efding, der onbezonnenheid en des verderfs voor de Burgerlyke maatfcnadpy onraarten , noch aan die woelingen, panhyfchappen en fa&en verder voedzel geeven, als welke met te zeer kunnen uitgeroeid worden, gelyk hetoirfprongelyk welmeenend doel op den 22ften fanuary was, doei hetgeen door de fchandelyke toegeeflyfcheid te wemig energie, te veel verkleefdheid aan de eene' parthy , er. te overdrevene en pnbeftaanbaare vervolging van de andere geheel uit het oog verloren zynde . niet dan den 12de Juny met de daad is gehandhaafd, en volftrektelyk, het koste wat het wil, moet doomezet worden, of het vaderland gaat verlooren, gelyk de Franfche Repubhek zulks ook bezeft, en daarom even als andere Mogendheden, die by het behoud en de onafhangeiykhe.d onzer Republiek een zo onmiddelyk belang hebben , mets hever dan de tegenwoordige orde van zaaken cn dc handhaaving der Conftitutie zien , en van het braaffte en belangrykfte gedeelte desBataaffchen Volks en het Beftuur en Bewind verwagtte, dat daartoe de meestgepaste en kragtdaadigfte maatregelen zullen aanhouden — maatregelen, die der Regeer in*, loosheid, woel- en fa&iezucht, billvke fchrik en afkeer met alleen , zuiicn laaten gevoelen , maar des noods exemplainyk doen voojtgaan tc ftraffen die verderffelyke mé wezens, welke geen Vaderland kennen, dan tot zelfverwoesting en de borsten dier tedere moeder op dc onnatuurlykfte en wreedaarngfte wyze zich niet ontzien te verfcheuren , welke heu opgekweekt heeft — Het is dus dit nuttig doel, waarin de vlieg verhindert wierd, en dat zy tot een volgend nommer moet uitfteilen u,t hoofde dat zy zich onverwagt geftoord vond, door op eene plaats te komen, waar zy drie perfoonen te zamen vond, 'die het volgende gefprek voerden. - Zy zal de benamingen vol|en, zo zy die zsxl aan eJkanderen hoorde geeven.

AF-