is toegevoegd aan uw favorieten.

De constitutioneele vlieg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 202 )

ging van het Uitvoerend Bewind, der Bataaffche Republiek, omtrent het gebeurde op den 12 Juny, ingevolgen den wil vau het Vertegenwoordigend Ligchaams des Bataafichen Volks , den, Volke alomme kenbaar gemaakt zag — zy vind in dezelve genoegzaam alles , wat het voorledene op eene behoorlyke wyze'onderfchcidenlyk afkeurt of wettigt, en in het toekomende aan regeeringloosheid , en alle woelzieke ondernemingen , door eene gepaste geftrengheid der Wetten kan ten breidel (trekken, om de eendragt en welvaart vau het Vaderland te verzekeren , en elk het zyne te doen toekennen. Zy vind vooral in dezelve die beilzaame overéénftemming in denk- an handelwyze, welke namens onzen getrouwden Bondgenoot, op eenen zo genoegelyken toon even te voren nog te kennen gegeven was, en dus het uitmuntendst zegel der goedkeuring op alles drukkende, tusfchen de beide Republieken even zeer één en dezelfde haariever doet zien , tot behoud van de gevestigde orde en rust en de handhaving van elks onderlinge belangen, als welke laatfte van de eerften onaffcheidelyk is — en zonder dezelve geen ogenblik zoude kunnen beftaan.

Ds vlieg, hoe zeer nog eene ruime maat van doffe ter behandeling overig hebbende, verkiest liever al het voorledene daar te laaten, in vertrouwen op de heilige rlaarkoming der Wetten, de billyke uitoeffening der rechtvaerdigheid, en eene waakzaame voorzienigheid tegen de rustelooze pogingen van eenige onverlaten , die, het zy door ambthonger bevangen, het zy door ftrafbaare weerwraak bezeeten.'om dat zy zich in hunne woelzieke regeerlust te leur gefield zien, nog niet mogten kunnen ophouden in hunne eigen ingewanden te wroeten , en. het Vaderland , dat zy verpligt waren als eerlyke Lieden , ook om zich zelvs wille, door Eendragt te heipén behoeden , wreedaartiglyk (ware het mogelyk) noch zoeken te verwoesten — zy ftaakt dus in dit volkomen vertrouwen gerustelyk haaren arbeid, en zo zy omtrent eene nadere vermelding van ongepaste hedryven van eenen la crooc , van een ducange , van een van helpei) en anderen van die clasfe, die zy by vorige

Nom-