is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BKR NEDERLANDEN. 191

te wijken, gcfcheept, zich meesterlijk wisten te bedienen van een element, zo heilloos voor hunnen vijand.

Op deeze wijze herkreeg Graaf Dirk de IV. alle de plaatzen, hem ontnomen. In 't volgende jaar, •bevondt hij zich op een Steekfpel te Luik, waar hij, bij. ongeluk, den Broeder des Aardsbisfcheps \m Keulen, dcrmaatekwetfte, dat hij dood nederviel. De Vrienden des ongelukkigen Ridders namen dit zo euvel, dat zij op 't gevolg van den Graaf aanvielen , en twee zijner Bastaard - broeders afmaakten. Een verhaaste vlugt redde Graaf Dirks leeven. Hij kwam te Dordrecht met een hart, brandende van wraak, en deedt terftond de vlam fteekenin verfcheide Luikfche en Keulfche koopvaarders, die zich ter dier Stede bevonden. Hij vorderde zwaare belastingen van de Kooplieden deezer twee Bisfchoppen, en verboodt zijnen Onderdaanen, eenigen handel met hun te drijven.

Het Bisfchoplijk Bondgenootfchap greep weder Hand. Dordrecht werd belegerd; de belegeraars, door het ijs begunff igd, en door de verraderij veeier Edelen geholpen, maakten zich meester van die Stad, Graaf Dirk de IV. hadt 'er eenige aanhangers behouden , en, door list van Geraud van Putten, daar binnen gekomen, viel hij met zijne Soldaaten op de vijanden en verraaders aan. De Straaten dreevenvan blQ,ed. Die zich met de vlugt konden redden, rekenden het een geluk, de Stad aan den ouden Eigenaar te mogen overleveren. Deeze vermeestering was voor den Verooveraar zo ongelukkig als fchielijk.

Dirk de IV.

SteeVfpei te Luik.

1048

Dordrecht genomen ea hernomen.