Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dirk

ce V.

108 GESCHIEDENIS

Holland , cn, bij den dood van'Graaf Floris den I, het plan beraamde, om liet Regentfchap in handen te krijgen. Tot twee keeren kwam hij op de grenzen van Friesland, die aan Vlaanderen paaien , doch werd telkens afgellaagen. Beflooten hebbende te overwinnen of te fneuvelen, verfcheen hij op nicuwin eene veel dreigender en vreeswekkender gedaante. Men dugtte toen alles van dien ontembaar (laatzugSgen; De twee Partijen hielden een mondgefprck te Oudenaarde. Roeert verkreeg de hand dcrRegcntesfc Geertruid, de Voogdijfchap over den jongen Graaf, en over Holland. Ter gelegenheid deezer Wttwlijksverbmtènrslê Houdt de oude Boudewijn aan Zijnen Zbón dè vijf Zetuwfche Eilanden ten westen der Schelde af, benevens Aalst en Falenchin. Men gaf aan Robert den bijnaam van de Vries (*); dewijl de Landen ouder zijn bewind, bovenal bij de Vreemdelingen, nog niet wel van Friesland onderfcheiden wierden (f_).

De

(*) Matth. Ann. 2. 440. Scriv. Hol. Cray. I. 206.

(f) De geleerde Heer Muidecoper heeft, buiten tegenfpraake, zeer gelukkig verfcheide Hukken der Vaderlandfche Gefchiedenisfe toegelicht; maar, al te dikwijls door den geest, om een Zamenftel te fineeden, vervoerd, zogt hij nieuwe denkbeelden op de'puinhoopen der ouden te vestigen. Te vergeefsch heeft hij voorgewend, te bewijzen , dat de Gefchiedlch rij vers der Invallen van de Normannen te Dorefiaa', en op het Eiland IFalachrie, niet van Duurftede of van Wakheren hebben willen fpreeken; Zijne breede uitweiding,

met

Sluiten