is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖEff NEDERLANDEN.

403

», Landen , deedt (*)." Hier door trok hij hem op Zijne zijde ; ook gaf de Graaf aan LóiMjf, die de overhand op zijnen Mededinger verkreeg, zijhe Dogter Margareet ten huwelijk. De Keizer liet, van zijnen kant , niet af , om de hulp van den Holland/eken Graaf gelladig te verzoeken, eene hulp, welke hij hem , zo ais zijn Brief luidt, verfchuldigd was , en als Schoonvader en als Lid des Heiligen Duhfchen Rijks. De Keizer hadt dezelve lioodig, ohi wedérlrand te bieden aan de doldriftige woede van Paus Joannes den XXII, die hem , herhaalde keeren , voor Ketter en van het Rijk vervallen verklaarde. De Keizer Relde zich tegen den " Paus te weere, en trok na Italië, door de Italiaanfche Vorften, die zijne zijde hielden , verzogt , om h un te komen befchermeri. Dij maande Graaf Wil1. em den III. aan , om, tot zijnen bijftand , optetrekken in een' krijgstocht, dien hij verklaarde, niet zonder het fterk aanraaden des Graave, ondernoomen tc hebben. Ook maant hij hem aan, niette dulden, dat hij, die zich Paus noemde, eenige fchatting hief in de Landen, onde'r 's Graave gebied.

Graaf Willem de III. fch'eéh voortehebben , in eigen perfoon na Italië te trekken (f): hij hadt zich reeds met de Graaven van Gelderland en Gulik verbonden , en de Afgevaardigden der Steden en van

het

(*) Wagenaar Kadert. Hifi. III. 314. (10 Mat. An. II. ó5p enz.

Cc 2

Wir.t em. de III.

1327