Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a30 GESCHIEDENIS

Carel

de I.

eerlang, daar van de droeve gevolgen fmaakte. Va» den anderen kant pleegden de Franfchen ter zee veele vijandlijkheden, ten bederve van den Koophandel der Nederlanderen. Hunne Schepen vertoonden zich op de hoogte van Katwijk, en namen aehmen Haringbuizen, gereed om uitteloopen, bragten den Schipper en de Stuurlieden , die zich aan boord bevonden, te Dieppe aan land, en ontlloegen zeniet, dan naa dat zij ieder honderd gouden Franfchekvoonen tot losgeld betaald hadden. Onder anderen, zc^en de Hollandfche Gefchiedfchrijvers , was een groot Fransch Oorlogfchip, de Kolom geheeten, een fchriklijke plaag voor de Kooplieden, daar het veele rijke Prijzen veroverd.. Dit Schip werd , binten twijffel , gevoerd door Guillaume Coulon van Casferove , Viceadmiraal van Normandye, den gedugtflen Zeeheld van dien tijd (*). Paulus van Borselen , natuurlijke Zoon van Hendrik van Borselen, Heer van Feere, hak, met een talrijke Vloot, in zee , zogt de Franfchen bij de Schotfchc Kust, noodzaakte hun de vlugt te kiezen en de Franfche Havens optezoeken (f). Öndettusfchen hadden de Franfchen en Bourgondiërs te land elkander veel leeds berokkend , en zij troffen, op den veertienden van Louwmaand des jaars MCCCCLXXII1, een Behand, 't welk tot den eerften van Grasmaand

des

(*) Hifi. de France, XVIII. p. 135-

(f) lUtcERSB. Chrou. II. D. bl. 2ó0. Velius Hoorn,

bl. 94-

Sluiten