Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

335

de Friefche Staatspapieren en de volgende gebeurtenisfen wijzen uit, dat Maximiliaan reeds voorlang den toeleg hadt, om de verkiezing op den Herto* van Saxen te doen vallen, dien hij ook tot dat einde liet voordellen ; maar de Friezen, met fterke vooroordeelen tegen alle Vreemdelingen vervuld, verkoozen Jkwe Dekava , één uit den ouden Adel des Lands f>). Zij deeden , te dier gelegenheid , i„ t OudFnesch, den Eed van trouwe aan den Keizer en het Keizerrijk (f). Deeze verkiezing kon de burgerlijke ouéénigheden niet Rillen. Otho te Bo's waard gcko ^ % ^ ^ ^

Landsdag befchreeven hadt , vondt de geheele Stad tegen hem opgeruid. Een hoop Kinderen zette hem na aan welken men geleerd hadt een ruw en hoonend Liedje te zingen (§). .

De Partijfchappen woelden , met dezelfde w*ede als voorheen, tegen elkander. Edzard, Heervan Embden, en de Hertog van Saxen (bokten ze opde laatstgemelde zondt drieduizend Krijgsknegten aan de Schiiringets. Dus maakte hij eene partij ,*> zijne hand te krijgen, en onlusten te kweeken waar van h,j voordeel verwagtte , zieh tevens omlfaande van het onderhoud eener menigte van knegten , die hij m Holland niet meer noodig hadt. Deezen aan-

ge-

03 E. Rbningha, II. Boek, Cap. CLIX. bl. 3<Jr. (t) Van. Emm. Lib. XXXII. p. A99,.

Cf) FöïKE SjOERBj, LD. bl.41*.

D 3

De Friezen aau

BRECHf van

Saxen onderworpen.

1438.

Phimp»

DU 1L

Sluiten