Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NÉ DERLANDEN. 497

vervolgens Hendrik Willemszoon van Haarlem, op 's Keizers kosten, na Deenemarken, om den Koning volftrekt af te vrangen, of hij den geflooten vrede wilde houden, dan niet? Hij vondt den Koning ziek aan die krankheid, welke hem ten grave rukte,' doch even zeer op de Hollanders alleen geheeten! Hij verwaardigde de Koningin Regentesfe niet met de gewoone groete, en gaf den Gezant eenen fcherpen Brief aaii haar mede.

De groote toebereidzelen, door die van Lubek gemaakt, om Oörlogfcheepen in zee te brengen, vermeerderde de ongerustheid hier ten Lande niet weinig; men dugtte voor het fluiten derZcw/, het neemen der Schepen, het (hemmen van de Vaart, en de nog onlangs ondervóndene opfchuddiugen der Bootsgezellen. Schoon Amfterdam en de Steden en Dorpen van Waterland het meeste belang in de vaart op de Oostzee hadden , weigerden zij nogthans alien, of Verrede meesten, de kosten, noodig ter to?rrsting, om den vijand het hoofd te bieden, op zich te neemen. Op eene Dagvaart, eenigen tijd daar naa in den Haage gehouden, wilden de Edelen, dat Amfterdam en de VVaterheden dertig groote Oorlogfchepen zouden leveren, en deezen voorzien met het beste gefchut van vierhonderd koopvaardij, fchepen, welken zij, ten dien tijde, nog wel hadden. Dordrecht, Delft en Amfterdam keurden deezen voorflag goed; doch de Waterheden wildengeen Schepen leenen, zonder huur te trekken ,

De.Afgevaardigden vervoegden zich vervolgens bij 0 4 da

Carel ne ft

Sluiten