Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naS GESCHIEDENIS

Philips df. II. van Spanje.

Hij trekt af.

Mechelen

geplon-

derd.

zogt. Deeze verfloutte zich eens , om 's HertogS verfchansüngen aantevallen, doch werd, met groot verlies, afgeweezen. Romkro beftookte , op zijne beurt, 's Prinfen Legerplaats, en Oranje zelve zou, waarfchijnlijk, midden in den nagt, verrast geweest zijn, hadt een Hond hem niet gewekt (*).

Eindelijk zag de Prins het ontzet voor onuitvoerlijk aan, en vreesde ruim zo veel voor zijne eigene benden, als voor die des vijands, dugtende ,dat zij aan't muiten zouden (laan, om gebrek aan betaaling; hij belloot aftetrckken , nam den weg over Mechelen, en geleide het Leger, over de Maas en Rhijn, tot Orfo't, waar hij, met lijfsgevaar, 't zelve afdankte; want de onbetaalde Soldaat wilde hem aantasten, en den Vijand leveren. Beloften, dat de Staaten van Holland Borgen waren voor hun agterweezen , fielden hun te vrede (j).

Het wegtrekken van den Prins verhaastte de overgave van Bergen, waar Alva , den negentienden van Herfstmaand, introk. De Steden van Braband, voorheen door Oranje beir.agtigd , vielen den Hertog weder in handen. Mechelen werd, om de hulp, den Prins geboden, en het weeren der Spaanfche bezetting, aan de deerlijkite plundering overgeleverd. De moedwil, die daar, losgelaaten, woedde, vermeerderde den haat tegen den Landvoogd. De Spaanfche Soldaaten , door het; bloed der onnoozelen en

den

(*) Hooft , I. D. bl. 273, (j) Zie aldaar, bl. 274.

Sluiten