is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H GESCHIEDENIS

Philips «e II. van Spanje.

i ( <

i i

i 1 i t 1 ( 1 ( 1 I

waren, in gevallen , het ganfbhe lichaam der Stad raakende , zamenteroepen. De Inleveraars , die reeds een dreigend gelaad vertoond hadden, deeden dit op nieuw, zeggende: Wij weeten wat ons te doen laat. 't Gemeen hoorde dit, en bemerkte de verHaagenhcid op 't aangezigt der Regeerderen : het tak de ooren op, en wilde weeten, wat 'er mangdie. Het Verzoe?<fchrift werdt voorgeleezen ; doch nen hoorde niet van Parijs gewaagen , of hetzelve :en voorbedde ftellen , of één uit den hoop hefte ïan, het verkeerd vattende, of willens den zin verIraaijende: Het voorbeeld van Parijs! Hier dien laserlijken en nooit genoeg vervloekten moord natefpee'en, dat is de meening niet ! De rest hierop: Wagt (des, anders weeten wij V .' Zij liepen na huis, n haalden het geweer : 't Krijgsvolk mengde'er zich mder. De éénpaarige roep was: Zou hier de Burrer den Burger , om geloofshaat , den hals affnijlen ? Zou men Brusfel, gelijk Parijs, tot een bloedbad maaken ? Nooit, nooit verjlonden wij het dus. Vij willen ons fcbik ken naar 't geen bij zijne Hoog■eid, bij den Raad der Stad en de Algemeene Staaen beraamd zal worden. Niemand durfde zich hier egen verzetten , of beftaan , hun uit de dooling te elpen. De Wethouders maakten zich deeze veriaagenheid ten nutte, en deeden de Inleveraars van et Smeekfchrift opzoeken, en in hegtenis neemen. hiAMPAGNi werd na Gend gezonden, als deel hebende aan 't bedrijf der Heeren , die daar zaten, ienigen ontvlugten het. Anderen kreegen verfchor-

ning,