is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4*5

ïiing, om hunne jongheid, en, kortdaaröp, hunne vrijheid (*)•

Ondertufchen lag het Leger der Algemeene Staaten , achtduizend Voetknegten en tweeduizend Ruiters fterk, bij Mechelen , tusfchen Rimenant en den Demer. Don Jan befloot, aan 't hoofd van twaalfduizend Knegten en vierduizend Paarden , dit Leger aantevallen, eer het zich met dat van den Hertog Jan Casimir veréénigde. Doch het werd aangevoerd door andere Legerhoofden , dan hij bij Gembloers hadt aangetroffen. De Graaf van Bossu was Veldheer, en Legermaarfchalk Francois de la Noue . e&n Fransen Proteftant, één der afgerigtfte Helder en braaffte Mannen zijns tijds , die de Pen zo we als den Kling voerde, wiens Werk , getijteld Com mentaires Politiques & Militaire* , langen tijd he Handboek der Krijgslieden geweest is, ennoghedei van waarde gehouden wordt. De Demer, een Bosch en wel aangelegde Verfchansfmgen belchermden he Staat fche Leger. Zonder iets te vorderen, vertoon de de Prins van Parma het gevaar, om 't zelve, i dien voordeeligen Rand aantevallen. Don Jan zogt door verfcheide fchermutzelingen, hun ten beflisfer den ilag uittelokken, doch werd Reeds met nadei afgeweezen. De heftigfle Rrijd viel voor tusfche John Norrits , Colonel van een Regiment Scha ten, en Alonso Martines de Leva , die eene Bei de Spaanfche Keurlingen aanvoerde: de laatstgemc

*

(») Hooft , I. D. bl. 585.

Philips de 11. van Span e.

Gevegt bij Rimenant.

c 1

1

t

1 »

:1 n

1-

h

le