Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 495

fchap hun aandreef. Drie maanden naa de overgaave van Amersfoort aan Jan van Nasfau, werden de Beelden uit de Kerken genomen. — 's Anderendaags floeg het Volk te Utrecht aan 't muiten , en met het afneemen der Beelden ging het uitleiden van een gedeelte der Roomschgezinden gepaard. Dan, vervolgens , werd 'er tusfchen de Overheid en de Geestlijken een Verdrag gellooten , bij 't welke vier Kerken aan de Onroomfchen kwamen , en, wijders, bepaald werd, dat men in 't begeeven van Ampten, zo Wereldlijke als Geestlijke, geen agt zou (laan op 't onderfcheid in Geloofsbelijdenisfe (*)• —- Te Antwerpen vielen de Proteftanten aan op een openbaaren Ommegang der Roomfche Geestlijkheid ; de tegenwoordigheid van den Aardshertog Matthias j die den trein volgde , kon hun niet wedèrhouden De Prins van Oranje, op 't gerugt van onraad t< voorfchijn gekomen, kon de gemoederen niet tót be daaren brengen , eer de Geestlijken, die den Omme. gang hielden , ter Stad werden uitgeleid. Hij wa; bier over zeer misnoegd , en dreigde , de Ampten die hij over de Nederlanden in 't gemeen, en ove Braband in 't bijzonder hadt , te zullen nederleg gen, en de Stad te verlaaten : ook toonden Mai thias en de Raaden van Staate zich gereed, om hu: affcheid te neemen. Dan het werd gevonden, doo eenigen Geestlijken het wederkeeren in de Stad, e &\ü Onroomfchen eene meerdere ruimte te vergui

riei

(«) Bor, XIII.B. W. i 16.

UI. Deel. 2. St, &

Philip» de II. vaa Spanje.

Te A.

merSfoort $ Utrecht.%

Antwtr~ pen ,

1

:

1

r

1

!■* I.

Sluiten