is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<.2§ GESCHIEDENIS

Maurits.

De Nederlanders gaan om de Kaap de Goede Hoop na de OostIndien , ouder Houtman.

Alle deeze mislukte Reizen hebben de Nederlanders afgefchrikt van iets verder daaromtrent te onderneemen, lchoon de hoop , om dien weg te vin. den, bij de Engelfchen nog niet geheel is opgegeeven (*). De jongtte Tochten derwaards zijn egter niet beter gellaagd dan de vroegeren: een vaste zoom' van ijs , door geene menschlijke kunst te breeken maakt alle poogingen, om een doortocht na 't Noorden te zoeken , vrugtloos (f).

Dan men was zo zeer niet ingenomen methetontwerp, om, langs eenen ongewoonen weg, de Indien te bereiken, dat men het bezoeken van gewoonen achterliet. Cornelis Houtman , Zoon eens Brouwers te Gouda , hadt zich met zijn Broeder na Lisbon begeeven, om kundigheden van den Handel

op

(") Zie het Berigt wegens de nog onbefchrcevene Scheepstochten, na de Noordpool gedaan, door Daniël Barrington aan de Koningl. Sociëteit, in den jaare MDCCLXXIV, voorgeleezen , Heiend. Vadert. Lettcrocf. \U D. II. Sr„ bl. 414.

(f) Zie dé voorgaande bijzonderheden eener Reize na de Noordpool, door Capt. Piiitps, in den jaare MDCCLXXIV, ald. III. D. II Sr. bl. 286. En het wedetvaaren van den ongelukkig gefneuvelden J. Cook , op zijn tocht, in den jaare MDCCLXXVI. Algem. Vadert. Letteröef. IV. D. II. St. bl 266. Het is hier de plaats niet, om over dit (luk uitteweiden. Wat 'er Buffon vaa denkt, kan men zien in zijne Hifi. Nat. Tom. I. Theorie de la Ter re, en men vergelijke hier mede Encyclop, Art, IVeigats.