Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 499

voorflagen van verzoening, op naam des Aardshertogs, wüd.ndoen, gaf Oldenbarneveld den Afgevaardigden met ronde woorden te verdaan, dat 'er geen Vrede te treffen ware, indien het uitheemsch Krijgsvolk niet eerst vetrok , en den Koning van Spanje alle ge/.ag over de Nederlanden ontzegd wierd. De hoop op verzoening afgefneeden zijnde , beflooten die Staaten des Aardshertogs , hem middelen tot het voortzetten des Krijgs te verfchaffen (*).

De Veréènigde Staaten , niet gedaagd in den aanval op Vlaanderen , namen andere maatregelen , om de Zeerooveryen der Duinkerkeren te bedwingen. Deeze Zeefchuimers hadden, van den tijd af, dat het Gemeenebest een bron van rijkdom in de Zeevaart vondt, deezen zoeken te ftremmen: zints den jaare

1

MD^XXXIX, was men verpl'gt geweest zich tegen j hun te wapenen. De fpijt, van éénsdags zich ontweldigd te zien van 't geen zij door veel zorgs en vlijts in lange jaaren gewonnen hadden , bewoog hun, om het Oorlogsregt,ten opzigte van de Duinkerkfeke Kapers , te doen zwijgen, In den jaare MDXCV1I, werden ze met overmagt aangetast. Eenigen fneuvelden met het geweer in de vuist: de gevangen werden , zonder genade, opgehangen. Deeze fchriklijke voorbedden fchrnVen Menfchen, op buit verhit-, en van wraak brandende , niet af. De ondervinding , dat 'er geen lijfsgena te hóopen

was,

(*) Grotii Hifi. p. 401. Bor , XXXVII. B. bl. 43. Reyd, XVII,B. bl.423. XVIII. B. bl. 440.

M 4

Maurit^

Ds Hart-

lel beemmerdioorde Duin-

'zerkjche Kaafers ,

-«ge-. ;

tandaafd.

Sluiten