is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 99

te antwoorden ; zij zonden het nier aan de bijzondere Gewesten, en dus werd dit huk nooit in overweeging genomen. Men oordeelde het genoeg, Jeannin te doen hoopen, dat men van de drengbeid der Plakaaten zou afzien, en de verzogte oogluiking zou vergunnen (*). Gelijk ookmetdedaadgefchied is. En de Roomschgezinden, meest in den Boerenftand en onder het Gemeen in de Steden te vinden, erlangden , met den tijd , grooter voordeden , dan Jeannin verzogt hadt.

Jeannin, in 't einde zijnen veelvuldigen en langduurigen arbeid met eenen gewenschten uitflag bekroond ziende , nam , omtrent het einde van Zomermaand , affcheid van de Staaten. Deeze, overtuigd, dat zij het welgelukken deezer lange en moeilijke Onderhandelinge,grootendeels, haddendankteweeten aan zijne bekwaamheden , om het vuur der Partijfchappen te maatigen , en de Geesten , door drilt en belang ter zijde afgerukt, weder te recht te brengen, betuigden hem hunnen dank , en hij vertrok » met rijke Gefchenken begiftigd. .,, Wij hebben," fchreeven zij aan den Koning van Frankrijk, „ het „ van onzen pligt geoordeeld , uwe Majefleit op 't „ nederigst danktezeggen, dat het u behaagd hebbe, „ eenen Perfoon herwaards aftevaardigen , die onsi „ veelvuldige blijken gegeeven heeft van zijne groote ,, bedreevenheid, oordeel, voorzigtigheid en goed „ beleid in zo gewigtigezaaken; die, door zijne edel-

„ moe-

(*) Negttiat. de Jeann. Tom. 1VT p. x82.

G 2

MauriTï.

jEANNrr» ieni na Frank'ijk.