Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

144 GESCHIEDENIS ]

dienst geheel aftefchaOen, dat in bijzondere Steden en Landen, van tijd tot tijd, deszelfs handhaaving door ftrenge Plakkaten, wierd verboden; doch men heeft beweezen, dat deeze Bevelfchriften een Artykei van de Unie , 't welk niet, dan met éénpaarige toeflemming van ieder Landfcbap , kan afgefchaft worden, geenzins kunnen vernietigen (*). In gevolge deezer Plakaaten, zijn ze , nu eens ftrenger, dan harder, behandeld, in den beginne konden zij niet, dan ter (luik, hunne Vergaderingen houden: ten deezen dage van onveiligheid zijn, zo men wil, de Klopjes ontdaan, die alomme, waar Roomschgc zinden woonden , aan de deuren gingen kloppen, wanneer men heimelijk zou vergaderen (f). Den Je[uiten zijn, door herhaalde Piakaaten , deeze Landen verboden : en mogen de Sociniaanen hier niet woonen: althans niet voor hunne begrippen uitkomen. Twee fterke Steunpylaaren deezesAanhangs, zich bevlijtlgende, om hier Kweekelingen te maaken, werden gebannen , en hunne Boeken veroordeeld, om openlijk door Beuls handen verbrand te worden. In gevolge hier van , werd de houtllapel opgerigt, de Scherpregter verfcheen , de menigte Aanfchouweis was vergaderd, doch de Boeken werden niet ten voorfchijn gebragt. De Overheden,begee-

(*) P. Paulus Verkl. der Unie, II. D.bl. 230 - 237. Van der Mark Lect. Acad. Fafc. 3. Bynkersh . Qj/xft. Pub/. II. c. 18. Grotii Apol. c. 2. (tj Waöenaar Am ft. VIII. D. bl. 123.

Sluiten