Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s36 GESCHIEDENIS

T>eFer-

Ü*igde

Cr .esten

Lenen

inde-re

S:saten

hulp.

Maan gekomen , en dat , Wanneer hij eenigen tijd die Partij fchecn te v.rlaaten, hij altoos zorg droeg, om ze, onder de hand , te begunstigen , ten einde ze hem n'et tegen mogt zijn bij het openvallen van 't Sta Loutl.rfchap (*).

Te midden deezer inlandfche Verd'ddhedtn, verzuurden de Staaten hunne uitlandfohe belangen n;et De Hertog van Saroye, met Spanje, hun ouden Vijand, in Oorlog, deedt bij den Staat aanzoek , om vier duizend Knegten en vierhonderdPaarden, behalven eenige Krijgsbehoeften: dan de Staaten belloten , liever den Hertog met vijftigduizend Culdens ter maand te onderfteuhen Ct> Zij hadden, onlangs, ondervonden» hoe weinig een Leger van Nederlanders kon uitvoeren in Italië en aangrenzende Gewesten, toen zij de Venetiaanen bijhonden tegen Feudinanu, Aardshcitog vauOostenrijk, die de Zeefchuimerijen van Ukoken aanmoedigde , dewijl hij den buit met hem deelde, en den Venetiaanfchen Mande geweldig drukte. Europa zag , met verbaasdheid, dat een opkomend Gemeenebest den Venetiaanen Schepen, en Manfchap ter hulpe toefchikte. Italië beefde , dat de Vijanden van den Roomfchen Stoel op zijne Kusten landden. Het meerendee! der Manfchap fmolt de>or ziekte en ongemak, en Jan Ernst

van

O Carlet. L p. 338. 342. Negot. d'Efir. Tom. I. p.42.

(+) RefoL Holl, 1617,bl. 80. Van den Sande, V. B. feK 72.

Sluiten