is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4*9

voorkomende in zijn Vonnis, om te ontdekken , dat hij aan geene andere misdaad fchuldig ftondt, (en zal men dit eene misdaad heeten?) dan dat hij zijn Vaderland te getrouw zogt te dienen.

Om het Volk tegen deezen Vaderlandlievenden Grijsaart te verbitteren, werd hij befchuldigd , van den band, die de Gewesten aanéén verbindt, te hebben willen verbreeken , door den Godsdienst te beroeren, en de Kerk van God grootlijks te bedroeven , de Verdeedigers van den waaren Hervormden Godsdienst voor Vreemdelingen , Puriteinen en Vlaamschgezinden uitmaakende , Hoogleeraars en Leeraars van verdagte, onregtzinnigeenbedorveneGevoelens, in hunne plaats zoekende intevoeren: met één woord , door het beweeren van die exorbitante , en voor den ftaat der Landen pernicieufte , maximen , dat elke Provincie in 't haare alleen toekwam de magt, om over de Religie te disponeeren , en dat de andere Provinciën zich daar mede niet te moei/en hadden; fchoon deeze maximen één der Grondiirtykelen van de Unie uitmaakten , welke men toen zogt te veranderen , en het moeilijk viel, te begrijpen, dat het verdraagen van verfchillende Gevoelens overdeVoorbefchikking en de Genade eene omkeering van den Godsdienst kon heeten. Dewijl men zorge gedraagen hadt , om Oldenbarneveld , in zijne laatfte uuren, Contra • Remonftr antfche Leeraars toetefchikken, deezenhandeldenmethemover Godgeleerde Gefchilpunten, enbeflotenuit eenigegezegdens, dathij in hun gevoelen ltondt : dan de Remonftranten be.

I 3 weezen

Maurits.