Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Misnoegen des Volks.

5<H GESCHIEDENIS

Zo veele bloedige en fchriklijke (haf- oefeningen gaven een fomber en wreed voorkomen aan de toenjnaalige Regeering. Zij herinnerden de droeve verbanningen dier Dwingelanden van het oude Rome, die, omnagtig zich Maande te honden door regt en gemaatigdueid, geen ander middel witten, om hunne perfo,mn te beveiligen tegen de overblijfzels der Vrijheid, dan het vreesbaaiend vertoon van geftrafte Burgers , ten - fchouwfpiegel gelteld. De Zaraenzweering verwekte meer medelijden door de ougerijmdneid van het plan, dan affchrik wegens de verfoeilijkheid van het bedrijf. Dan , de vrees mogt de harren verftijven,en de tongen binden : een Volk-, uit den aart zagt, en afkeerig van bloedige vertooningen, kon niet nalaaten , eene heimlijke verontwaardiging te gevoelen van een LandsbeMuur , 'f geen zich Maande moest houden door zulke gewelddaadige middelen. Voor Maurits hadt het geene andere gevoelens , dan die van vrees door de fiaavernij ingeboezemd. Losfe en wankele gevoelens , door de minMe omwenteling van omMandigbetien in woede , wraak en wanhoop verkeerenden De onfpoed der 's Lands zaaken vermeerderde der Ingezetenen misnoegen. Maurits, meer dan iemand , daar door gedrukt , was 'er Merk over aangedaan ; de ramp van den Paltsgraaf nam hij zeer ter harre. Men voegt 'er bij, dat het Volk , in de Steden , waar hij kwam , hem niet vereerde met de voorheen gewoone toejuichingen , cn dat hij , op klaaren dag , door Gorcum rijdende-

Sluiten