Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. - f

kreeg het Stelzel der Regeeringe aan 't Franfche Hof eene geheel andere gedaante. Deeze Staatsdienaar g de kleine gevoeligheden aan 't groot belang van den Staat opofferende , toonde de noodzaaklükheid j om met de Verèènigde Gewesten eene lijn te trekken. Hij bedoelde reeds den opgang en de heerschzugt van 't Huis van Oostenrijk te beteugelen. De Staa en namen deeze gelegenheid waar, om een nieuw Gezantfchap na Frankrijk te fchikken. Hendrik; van Essen , Nicolaas van Boekhorst , Heer van Noordwijk , Adriaan Pauw , Heer van Heemfiede, bekleedden 't zelve, en bij hun voegde zich de Baron van Boetzelaar , Vrijheer van Langerak, gewoon Afgezant ten Franfchen Hove. Dit Hof bedoelde niet alleen de vernedering van \Huis van Oostenrijk, maar hadt thans ook eene Vloot noodig, om die van Rochelle te bedwingen. De beide Partijen , dus in Baat, om elkander wederzijeis van nut te zijn, floten, welhaast, een Verdrag. De Koning verbondt zich, dit jaar twaalf nonderdduizend , en in ieder der twee volgende jaaren een millioen , Ponden optefchieten. De Staaten deeden toezegging, dat zij, zonder deri raad en tusfchenkomst zijner Majefteit, geen Vrede of Beftand zouden maaken. Voorts zouden zij den Koning , op zijne begeerte , eenige Oorlogfchepen verhuuren of verkoopen, en hem, zo hij in Oorlog geraaken mogt, met de helft der bovengemelde fomme , of met manfchap en tcheped , naar evenredigheid, onderfteunen, indien zij zeiven vrede hadden ^ ©f de veiligheid van hunnen Staat zulks kon gedoo-" © a gene

Maurtts.

Sluiten