Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oS

GESCHIEDENIS

Maltuts.

Verbond iu."c En. geland.

gen. Bij een afzonderlijk punt werd beraamd , dat de Ocderdaanen des Konings, Krijgslieden en anderen, den Roomfchen Godsdienst zou'en mogen bijwoonen in 't Huis van 's Konings Gezant in den Haage; doch dat zulks geene Onderzaaten der Veréénigde Staaten zou vrijltaan (*).

Ten zelfden tijde floten de S'aaten met Engeland een dergelijk Verbond. Defteeds weder opborrelende flrijdige belangen in den Koophandel , en de verbintenisfen van Koning Jac bus met het Huis van Oostenrijk hadden veel toegebragt, om de banden van vriendfchap tusfchen dat Rijk en deezen Strtat te verflappen. Eindelijk was de blinddoek , die de oo. gen diens Konings dekte, afgevallen. De reh> zijns Zoons na Spanje, waar die Prins, wel verre van zijn beoogd Huwelijk met de Spaanfche Prinfes voorttezetten, ten fpeelbal der Spanjaarden geworden was, maakte, dat Jacobus de ijdelheid zijner verwagtinge ontdekte. Zich fchaamende , dat hij zijn Schoonzoon hadt laaten berooven door eenen listig gedaanen Huwelijks - voorflag, zegt hij zich met kragt te wreeken. De Staatea pasten op dit getijde ■, en vaardigden een buitengewoon Gezantfchap na Engeland af, waar zij een Verbond floten , voor den tijd van twee jaaren ten minden, ftrekkende tot verzekerdheid der wederzijdfche Rijken en Staaten , en om 's Konirgs

Schoon-

(*) Wage.vaar faderl. Hi/1. X, D.bl. 495. 49°"- A;t. zema, I. bi. 284. 251. Du Most , Tom. V. P. II. p. 461. 463.

Sluiten