Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. as

tenant • Admiraal van Holland. De Bevelhebbers der Vloote en het Scheepsvolk kreegen ook deel aan den buit. De Deelgenooten in de West - Indifche Maatfchappij ontvingen vijftig ten honderd tot uitdeeling, naar veeier gedagten te groot, dewijl men den overvloed beter zou hebben kunnen belleeden, om Vastigheden aanteleggen, welke deMaatfchappijzouden hebben kunnen befchermen tegen de onheilen , die

dezelve naderhand zo zeer troffen. Behalven

deeze Zilvervloot maakte men den Spanjaard nog meer afhandig. Pieter. Adriaansz. Ita veroverde twee Gallioenen en een Bark, komende van de Honduras , en belaaden met kostbaare West-Indifche Waaren. De Maatfchappij kreeg ook drie Schepen »an Cabo Ver de , die twee en eene halve millicen medebragten-, en twee van Guinea, wier laading op vierhonderdduizend Guldens gefchat werd; omniette fpreeken van verfcheide Schepen, aan bijzondere Perfoonen toebehoorende, die, van de Brazilfche Kusten , rijk gelaaden , in de Vaderlandfche Havens binnenliepen (*).

Zo veel fchats , bovenal den Spanjaard ontweldigd , beduidde meer dan veele overwinningen. Men hadt 'er het dubbel voordeel van, dat het Gerneenebest verrijkt, en 'sVijands Rijk verarmd wierd.

De

(*) De Laat fVest-Ind. V. B. bl. 13? -T47- Arr-

zema, L D. bl. 725. 809. Van denSande, X.B.bl 137, Comwelin Leven van Fred. Uend. I.D.bl. 34. Capsule. Qcdenkf. I. bl. 488. 49a,.

B 4

Frederik Hendrik,

Belegering vaa \ Merte-

genbosch.

1629.

Sluiten