Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

ring.

Aenraerking over 't gedrag der Staaten van Holland,

j9S GESCHIEDENIS

zegd , dat God de Achitofeh en derzelver Raadt' luiden befchaamd zou maaken , indien de Vrede niei opregt was (*)•

Eén der ijverigfte Gerneenebest gezinden heeft, naderhand, geoordeeld, dat de Staaten van Holland, ten opzigte van het Capitein• Generaalfchap , niet hadt behooren te handelen zonder medeweeten of raadpleeging met de Bondgenooten, dewijl dit eene zaak was , het Bondgenootfchap betreffende (t> Maar zij kenden , over de Uitfluiting handelende, de gevoelens hunner Bondgenooten zo wel , dat zij het ongeraaden vonden , dezelven te hooren. Zij hadden hen in de Munflerfche Vredehandeling even min ontzien. Zij maakten gebruik van hunne oversnagt, gelijk dit altoos het geval is in Maatfchappijen, waar één der Leden flerker is dan allen de overigen. Zij waren , huns ondanks , in deezen Oorlog ingewikkeld, en hadden reden, om de fchuld van denzelven te leggen op de Algemeene Staaten en de Voorftanders van het Huis van Oranje. Zij droegen den groothen last der Oorlogskosten , en leden de meeste fchade : dit alles verbitterde hen; en de beweegenisfen , aangevangen , om de verheffing des Prinfen van Oranje te verhaasten , vetmeer-

derdq

O Thürloes Papers, Vol. II. p. 219.203.264.292. 297 304- 3i8.

(f) C. van Bynkershoek Qjne/1. Jur. Pubh Libr. IL Cap. IV, p. 21©. au.

Sluiten