Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°4

GESCHIEDENIS-

Sta vrs-

PvEOKE-

ring.

in Ft ies-

lar.d en Cf /derland,

in Zeeland,

ió:5-

In Friesland hingen de Steden ten eenemaal af vas den Stadhouder; doch ouder de andere Leden waren 'er niet weinigen, die fmaak begonnen te vinden in de Gemeenebe:tgezinde denkbeelden der Hollanderen , en hier uit rees geduurig twist op de Landsdagen (•). —<■ In Gelderland ontftondt een hoogloopend gefchil tusfchen de groote en kleine Steden over 'tStcmregt (f). ■ ,. Maar in Zeeland , Gronir.gen en Overijsfel floegen de Burgertwisten tot een verder ui rente voort.

Middelburg, Zierikzee en Tholen aan den eenen, en Goes,' Vllsfingen en Feere aan den anderen kant, vormden twee tegen elkander overttaande Partijen. Maar, behalven deez; algemeene verdeeldheid , zag Goes zich ten prooije van eene bijzondere binnen haare Vesten, naa dat de Vrienden van het Huis van Orai.je, in den jaare MDCLIII, door eenen oproer des Volks, eenige Leden hunner Partije terilegeeringe hadden ingedrongen. Deeze indringing hadt des te gevaarlijker gevolgen , dewijl de Regeering in de verkiezing aan niemand onderworpen was. Dezelve beltondt uit één Baljuw, twee Burgemeesters , en negen Schepeus. 's Jaarlijks ging één der Burgemeesters af , en de helft der Schepenen , het eene jaar vier, eu het andere vijf. Volgens de oude Stads Voorregten , moesten de openvallende plaat*

zen

(*) De Witt, Briever., III. D. bi. 42. (§) Zie aldaar, bl. 41. eu Aitzema , III. D. bl* U9«-

Sluiten