Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 15

fog van York, in den fchoot der overwinningealsin flaap gevallen , op den raad van eenen Bloodaart, dat de Erfgenaam der Kroone zich niet al te zeer moest waagen , en dat de Hollanders , in 't nauw gebragt, wanhoopig ftreeden , het naazetten deedt iiaaken, en dus het grootfte voordeel ckr overwinninge liet te leur gaan.

Treffend was deeze nederlaag voor de Veriinigde Gewesten ; zij verlooren twintig Schepen , en de Engelfehen maar één. De Witt fchreef den flegten uitOag deezes Zeegevegts toe aan het meer moedig dan voorzigtig gedrag van Opdam , dien bij, van wegens deszelfs geneigdheid tot het Huis van Oranje, geen goed hart toedroeg. Anderen hebben Ilaande gehouden , dat de Witt zelve de oorzaak: was van deezen rampfpoed , door Opdam te noodzaaken flag releveren, in welk eene omftandigheid hem de Vijand ook mogt voorkomen. Om «Ut denkbeeld aanneemeiijk te maaken , voegt men 'er bij, dat hij zich toen in zo hachlijkeentoeftandbevondt, dat 'er een llag noodig was, die, gelukkig uitvallen, de, zijn waggelend gezag zou (lijven, en welk Cegt gelukken Frankrijk zou beweegen, om zich voor de Staaten te verklaaren. Doch deeze gisfingen ItroO' ken niet wel met het verhaal van Tromp , die, fchoon een vijand van de Witt , betuigde , dat de overwinning aan de zijde der Staaten zou geweest hebben, indien men hem behoorlijk bijgedaan hadt. De fchandelijke vlagt van zo veele Capiteins verwek te eene algemeene verontwaardiging. Jan Evert

StaatiRegkk-

r.1ng. 5

Sluiten